TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Šta Zakon o pravima pacijenata garantuje građanima i pacijentima?

  • Objavljeno u BiH
Istaknuto Šta Zakon o pravima pacijenata garantuje građanima i pacijentima?

Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini zahtjevaju da se uklone barijere u redovnom funkcionisanju zdravstvenog sistema.

Posljednja dešavanja od 13.06.2017. na Odjelu onkologije u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu su veliki znak za uzbunu, kada je u pitanju zaštita prava pacijenata.

Pozivamo na poštivanje Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (Službene novine Federacije BiH 40/10), u kojem se navodi da svaki osigurani građanin “ima pravo na dostupnost zdravstvene zaštite i pravo na hitnu medicinsku pomoć”.

U istom zakonu, član 8. se navodi i “pravo pacijenta na dostupnost informacije o svom zdravlju i zdravstvenim uslugama”, zbog čega pozivamo nadležna ministarstva zdravstva i vlade da ponude objašnjenje građanima i pacijentima, zbog čega nemaju adekvatan medicinski tretman i kada će im te usluge biti omogućene?

U Zakonu o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH se u članu 31. ističe da “pacijent ima pravo na sprečavanje i olakšavanje patnji i boli”, dok se u članu 32. navodi da “pacijent može biti stavljen na listu čekanja iz razumnih razloga i na razumno vrijeme”, te da “vrijeme čekanja ne može biti takvo da ugrozi zdravlje i život pacijenata”.

Podsjećamo građane da, prema istom zakonu, imaju “pravo na prigovor” pismenim putem, kako je regulisano članom 41. gdje se definira “pacijent kojem je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove u roku od osam dana”.

Članom 44. Zakona navodi se “pravo na nadoknadu štete, ako pacijent pretrpi štetu na svom tijelu ili se greškom prouzrokuje pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja”.

Molimo građane i nevladine organizacije da se pridruže ovoj peticiji kojom tražimo dosljednu provedbu Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u FBiH i Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske (Link peticije:  https://www.onlinepeticija.com/zahtjevamo_da_se_postuju_zakoni_o_pravima_pacijenata_u_bih#form)

senoworks