TL PreporuciBanner 670x90 Animated 15.02

Mladi u BiH ne žele da se bave ratnim temama

  • Objavljeno u BiH
Istaknuto Mladi u BiH ne žele da se bave ratnim temama

Mla­di u BiH još ni­su spre­mni da se ba­ve te­ma­ma iz ra­tnog pe­ri­oda, zbog če­ga ra­di­je bi­ra­ju da is­tra­žu­ju do­ga­đa­je i li­čnos­ti ko­ji su mno­go ra­ni­je os­ta­vi­li tra­ga u nji­ho­vim za­je­dni­ca­ma.

SANJA ČAKAREVIĆ

Do tog za­klju­čka do­šli su u Hel­sin­škom odbo­ru za ljud­ska pra­va, ko­ji je u sa­ra­dnji s Am­ba­sa­dom SAD u BiH s mla­di­ma iz če­ti­ri bh. gra­da re­ali­zo­vao pro­je­kat "Multietnička za­je­dni­ca je moj dom". "Iako smo mi to­kom pro­je­kta ne­ka­ko te­ma­ti­zi­ra­li dos­ta te do­ga­đa­je iz pe­ri­oda 1992 - 1995, uče­ni­ci su ipak odlu­či­li da se ba­ve is­tra­ži­va­njem do­ga­đa­ja ko­ji su se de­si­li mno­go pri­je 1992. i u raz­go­vo­ru s pro­fe­so­ri­ma mi smo shva­ti­li da je za njih još pri­li­čno bol­no da raz­go­va­ra­ju o toj ne­koj bli­žoj is­to­ri­ji", na­vo­di Uma Ka­ri­ja­še­vić, predstavnica Hel­sin­škog odbo­ra za ljud­ska pra­va.

Za­to su se sre­dnjo­škol­ci iz Go­ra­žda, Vi­še­gra­da, Do­bo­ja i Do­boj Is­to­ka u pret­ho­dnih se­dam mje­se­ci ba­vi­li li­čnos­ti­ma i do­ga­đa­ji­ma ko­ji su ži­vot nji­ho­vih lo­kal­nih zajednica obi­lje­ži­li to­kom 20. vi­je­ka, te su izme­đu os­ta­log is­tra­ži­va­li ži­vot Je­vre­ja u Vi­še­gra­du i pro­uča­va­li "Drin­ske mu­če­ni­ce". Oli­ve­ra Ne­na­do­vić, uče­ni­ca Me­di­cin­ske ško­le iz Do­bo­ja, sa svo­jim dru­ga­ri­ma ba­vi­la se ži­vo­tom žu­pni­ka Pe­tra Aj­va­zo­vi­ća, ko­ji je slu­žbo­vao od 1903. do 1933. go­di­ne, a u Do­bo­ju je ži­vio do svo­je smrti 1945. go­di­ne.

"Dos­ta lju­di ne zna ko je on, me­đu­tim mi ra­di­mo na to­me da što vi­še lju­di sa­zna ko je bio. Za nje­ga se ve­že je­dna pri­ča pre­ma ko­joj je on po­ma­gao u su­dni­ci i bez obzira na to što oso­ba ko­joj je po­mo­gao ni­je nje­go­ve vje­re on se bo­rio za prav­du", re­kla je Ne­na­do­vi­će­va, ko­ja je pro­je­kat pred­sta­vi­la u do­boj­skom Ame­ri­čkom kut­ku.

Most na ri­je­ci Spre­či u mul­tie­tni­čkom se­lu Su­ho Po­lje, ko­ji da­nas po­ve­zu­je ne sa­mo lo­kal­ne za­je­dni­ce, ne­go i dva bh. en­ti­te­ta, bio je te­ma ko­jom su se po­za­ba­vi­li učenici Mje­šo­vi­te sre­dnje ško­le iz Do­boj Is­to­ka.

Sadržaj ovog članka kopiran je sa portala Nezavisnih novina, a original se nalazi na linku: http://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/Mladi-u-BiH-ne-zele-da-se-bave-ratnim-temama/430157Kako biste uvijek bili informisani posjetite Nezavisne novine. Svakodnevno imaju najnovije vijesti iz državeregiona i svijeta. Nezavisne novine su 24 sata sa Vama, a vijesti na njihovom portalu su provjerene, pouzdane, brze, tačne, istinite i jasne.

Takođe, na portalu http://www.nezavisne.com možete pročitati vijesti iz ekonomijesportanauke, tehnologije i kulture, kao i dnevni horoskop. Možete prelistati male oglase, potražiti i oglas za posao, a dostupna je i kursna lista koja je svakodnevno ažurirana.

senoworks